ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

Врз основа на имплементација на ISO стандардите, PiKCELL Group ја утврдува оваа политика за квалитет, животна средина и безбедност и здравје при работа за обезбедување на услугите кои им ги испорачува на клиентите, во целост да ги исполнуваат нивните барања и да бидат според важечките законски прописи и национални и меѓународни стандарди.

Насоченоста кон потребите на клиентите и задоволството на клиентите од извршената работа се најважните вредности според кои PiKCELL Group ја мери и ја одредува својата успешност.

 

   Политика за квалитет, животна средина и безбедност и здравје при работа