МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД

ISO 14001:2015

PiKCELL Group го има имплементирано во своето работење меѓународниот стандард ISO 14001:2015 со сертификациски број 44 104 18 32 0183 кој е валиден од 20-07-2018 год.  до 19-07-2021 год.

PiKCELL Group врши управување со влијанијата врз животната средина, кои се создаваат при реализација на работните процеси. Управувањата со влијанијата врз животната средина се прави со имплеметацијата на ISO 14001:2015 т.ш. со нејзината имплеметација се утврдува кои од работните процеси во компанијата ја загадуваат животната средина, се идентификуваат реалните цели и се превземаат мерки за остварување на целите за заштита на животната средина.

Основна цел на ISO 14001:2015 е заштита на животната средина преку спрешување или намалување на влијанијата што организацијата ги врши врз животната средина

 

Превземи сертификат ISO 14001:2015