МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД

ISO  9001:2015

PiKCELL Group  го има имплементирано во своето работење меѓународниот стандард ISO   9001:2015 со сертификациски број 44 100 18 32 0183 кој е валиден од 20-07-2018 год. до 19-07-2021 год.

PiKCELL Group го документира својот Систем за менаџмент со квалитет кој го применува во процедурите на давање на услуги и истиот е усогласен со барањето на стандардот ISO 9001:2015 .

 

Превземи сертификат  ISO 9001:2015