Менаџмент на компанијата


Генерален Директор, Горан Паунов, М-р

Раководител  на сектор за ИТ, Борис Попов, Дипл.инж.

Раководител на сектор за правни работи и управување со човечки ресурси, Дона Бумбова, М-р

Раководител на сектор за призводство, Марија Штерјова, Дипл.инж