Менаџмент на компанијата


Генерален Директор, Горан Паунов, М-р

Раководител  на сектор за ИТ, Андреј Петров, Дипл. компјутерски инж.

Раководител на сектор за правни работи и управување со човечки ресурси, Марија Момироска, Дипл. правник

Раководител на сектор за призводство, Марија Штерјова, Дипл.инж