СЕРТИФИКАТИ


Во насока на работење по највисоки стандарди за потребите на домашниот и странскиот пазар, ПиКСЕЛ Гроуп продолжува успешно во своето работење да ги спроведува стандардите:

  • ИСО 9001:2015
  • ИСО 14001:2015
  • ОХСАС 18001

Со имплементација на меѓународните стандарди  се придонесува клиентите на ПиКСЕЛ Гроуп да добиваат навремена и квалитетна услуга, а истовремено се подобруваат и организационите можности, ефикасно искоритување и управување на човечките ресурси.

 

се грижиме за здрава животна околина