МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД

BS OHSAS 18001:2007

PiKCELL Group го има имплементирано во своето работење меѓународниот стандард BS OHSAS 18001:2007 со сертификациски број 44 116 18 32 0183 кој е валиден од 20-07-2018 год.  до 11-03-2021 год. Меѓународниот стандард BS OHSAS 18001:2007 е Систем за Менаџирање со Здравје и Безбедност при работа кој има за цел ефикасно да се справува со ризиците за безбедноста на луѓето вклучени во работниот процес.

BS OHSAS 18001:2007 е стандард кој помага во одржувањето на здрава и безбедна средина за работа, што претставува клуч за подобрување на самото работно место. Основната цел на BS OHSAS 18001:2007 е сигурноста на вработените на работно место со примена на одредени чекори.

 

Превземи сертификат  BS OHSAS  18001:2007