Монокристални ФВ модули

Монокристалниот силициум (исто така наречен “монокристален силикон”, “монокристал Si”, “моно c-Si” или моно-Si) е основниот материјал за силиконски чипови кои денес се користат во скоро сите електронски уреди. Mono-Si, исто така, служи како фотоволтаичен материјал за апсорпција на светлина во производството на соларни ќелии.

Поради своите полупроводнички својства, монокристалскиот силикон е можеби најважниот технолошки материјал од последните неколку децении – “силиконската ера”.

Портфолио на производи од моделот PiK на монокристални соларни модули

 Модел на производ Големина на ќелија Број на ќелии Moќност
PiK155M(32) 6″ 32 155W
PiK160M(32) 6″ 32 160W
PiK165M(32) 6″ 32 165W
PiK170M(32) 6″ 32 170W
PiK175M(32) 6″ 32 175W
PiK180M(32) 6″ 32 180W
 Модел на производ Големина на ќелија Број на ќелии Moќност
PiK210M(48) 6″ 48 210W
PiK215M(48) 6″ 48 215W
PiK220M(48) 6″ 48 220W
PiK225M(48) 6″ 48 225W
PiK230M(48) 6″ 48 230W
PiK235M(48) 6″ 48 235W
PiK240M(48) 6″ 48 240W
 Модел на производ Големина на ќелија Број на ќелии Moќност
PiK235M(54) 6″ 54 235W
PiK240M(54) 6″ 54 240W
PiK245M(54) 6″ 54 245W
PiK250M(54) 6″ 54 250W
PiK255PM54) 6″ 54 255W
PiK260M(54) 6″ 54 260W
PiK265M(54) 6″ 54 265W
PiK270M(54) 6″ 54 270W
 Модел на производ Големина на ќелија Број на ќелии Moќност
PiK260M(60) 6″ 60 260W
PiK265M(60) 6″ 60 265W
PiK270M(60) 6″ 60 270W
PiK275M(60) 6″ 60 275W
PiK280M(60) 6″ 60 280W
PiK285M(60) 6″ 60 285W
PiK290M(60) 6″ 60 290W
PiK295M(60) 6″ 60 295W
PiK300M(60) 6″ 60 300W
 Модел на производ Големина на ќелија Број на ќелии Moќност
PiK315M(72) 6″ 72 315W
PiK320M(72) 6″ 72 320W
PiK325M(72) 6″ 72 325W
PiK330M(72) 6″ 72 330W
PiK335M(72) 6″ 72 335W
PiK340M(72) 6″ 72 340W
PiK345M(72) 6″ 72 345W
PiK350M(72) 6″ 72 350W
PiK355M(72) 6″ 72 355W
PiK360M(72) 6″ 72 360W