ISO Стандарди

PiKCELL Group го има имплементирано во своето работење меѓународнитe стандарди ISO и продолжува успешно да ги спроведува во своето работење.